• Codi de bones pràctiques per a deutors hipotecaris en risc de vulnerabilitat

  Cabecera para el código de buenas conductas

Coneix el Codi de bones pràctiques de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos (Reial decret llei 6/2012, de 9 de març), que ha estat modificat (Reial decret llei 19/2022, de 22 de novembre) amb motiu de la pujada dels tipus d'interès en préstecs hipotecaris sobre habitatge.

 • Gris oscuro
 • Qui pot acollir-se al Codi de bones pràctiques de protecció de deutors hipotecaris en risc de vulnerabilitat?

  Podran sol·licitar acollir-se al Codi de bones pràctiques únicament les persones físiques que siguin titulars de préstecs o crèdits garantits amb hipoteca immobiliària sobre l'habitatge habitual del deutor o de l'hipotecant no deutor, el preu d'adquisició del qual no excedeixi de 300.000 euros, hagin estat constituïts fins al 31 de desembre de 2022 i que es trobin situats en el risc de vulnerabilitat.

  Per considerar que et trobes en risc de vulnerabilitat, s'hauran de complir tots els requisits següents, en diferents aspectes, que a continuació et detallem: 

  1. Ingressos.

  •    Els ingressos dels membres de la unitat familiar no hauran de superar 3,5 vegades l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM) anual, en 14 pagues.
  •    Serà de 4,5 vegades l'IPREM, en 14 pagues, si cap membre de la unitat familiar té una discapacitat superior al 33 %, dependència o malaltia que l’incapaciti laboralment.
  •    O 5,5 vegades l'IPREM si el deutor hipotecari té una discapacitat psíquica igual o superior al 33 %, física o sensorial igual o superior al 65 % o una malaltia que l'incapaciti laboralment.

  2. Vulnerabilitat. 

  En els 4 anys anteriors a la sol·licitud, la unitat familiar haurà d'haver patit:

  •    Una alteració significativa en les seves circumstàncies econòmiques en termes d'esforç d'accés a l'habitatge (que l'esforç que representi la càrrega hipotecària sobre la renda familiar s'hagi multiplicat per com a mínim 1,2).
  •    O que hagin sobrevingut "circumstàncies familiars d'especial vulnerabilitat" (discapacitat superior al 33 %, dependència o malaltia que incapaciti de manera permanent, persones amb vincle de parentesc amb el titular de la hipoteca o del cònjuge, fins a un tercer grau de consanguinitat o afinitat, amb discapacitat, dependència, malaltia greu que els incapaciti o víctima de violència de gènere).

  3. Taxa d'esforç. 

  •    La quota hipotecària superi el 30 % en comparació amb els ingressos nets de la unitat familiar.

  Quines mesures preveu el Codi de bones pràctiques?

  Si compleixes els requisits anteriors, podràs acollir-te a qualsevol de les següents dues opcions:

  OPCIÓ 1 - AMPLIAR EL TERMINI TOTAL DEL TEU PRÉSTEC, FINS A UN MÀXIM DE 7 ANYS, AMB L'OPCIÓ DE:

  A.- Si el teu préstec es va constituir abans de l'1 de juny de 2022:

  Pagar la mateixa quota que tenies l'1 de juny de 2022, durant 12 mesos des del moment en què es faci la novació, a través d'una carència total o parcial del principal.

  B.- Si el teu préstec es va constituir després de l'1 de juny de 2022:

  Pagar la mateixa quota que tenies quan vas formalitzar el préstec, durant 12 mesos des del moment en què es faci la novació, a través d'una carència total o parcial del principal.

  En qualsevol dels dos casos, cal assenyalar que:

  • En el cas que la carència total del principal no fos suficient per establir la quota que es pagarà, en els imports indicats en el quadre superior, durant els 12 primers mesos de l'ampliació del termini, s'aplicarà només una carència total del préstec.
  • El principal no amortitzat generarà interessos, aplicant-s'hi aquell tipus que suposi una reducció del 0,5 % del valor actual net (VAN) del préstec, d'acord amb la normativa vigent.
  • Un cop finalitzada la carència, el préstec liquidarà segons les condicions pactades i recollides en escriptura inicialment.

  OPCIÓ 2 - SI EL TEU PRÉSTEC ÉS A TIPUS D'INTERÈS VARIABLE, PODRÀS SOL·LICITAR EL SEU CANVI A TIPUS D'INTERÈS FIX. L'oferta efectuada per l'entitat en aquest cas podrà tenir el tipus fix que ofereixi lliurement l'entitat.

   

  A aquestes mesures, cal afegir-hi que fins al 31 de desembre de 2023 no es generaran compensacions o comissions per reemborsament o amortització anticipada total i parcial dels préstecs i crèdits hipotecaris a tipus d'interès variable previstos per als supòsits de fet indicats en els apartats 5 i 6 de l'article 23 de la Llei 5/2019, de 15 de març, reguladora dels contractes de crèdit immobiliari.

  Documentació acreditativa que cal aportar

  Com a deutor d'un préstec o crèdit hipotecari sobre habitatge habitual en la nostra entitat, si desitges acollir-te a les mesures indicades anteriorment, hauràs de demostrar que la teva unitat familiar es troba en risc de vulnerabilitat lliurant la següent documentació, segons la situació en què et trobis:

  INGRESSOS DE LA UNITAT FAMILIAR
  CERTIFICAT DE RENDESCertificat de rendes, i si s'escau, impost de patrimoni, expedit per l'AEAT o l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma, si s'escau, en relació amb el darrer exercici tributari.
  NÒMINES

  En cas que treballis per compte aliè, les darreres 3 nòmines percebudes.

  PRESTACIONS O ATUR>

  En cas que estiguis en situació d'atur o percebis altres prestacions, el certificat expedit per l'entitat gestora de les prestacions, en què figuri la quantia mensual percebuda en concepte de prestacions o subsidis d'atur.

  SALARI SOCIAL

  En cas que percebis un salari social, el certificat acreditatiu d'aquest, les rendes mínimes d'inserció o ajudes anàlogues d'assistència  social concedides per l'Estat, les Comunitats Autònomes i les entitats locals.

  PRESTACIÓ PER CESSAMENT D'ACTIVITAT

  En cas que siguis treballador per compte propi, si estiguessis percebent la prestació per cessament d'activitat, el certificat expedit per l'òrgan gestor en què figuri la quantia mensual percebuda.

  NOMBRE DE PERSONES QUE VIUEN A L'HABITATGE
  LLIBRE DE FAMÍLIALlibre de família o document acreditatiu de la inscripció com a parella de fet
  EMPADRONAMENT

  Certificat d'empadronament relatiu a les persones empadronades a l'habitatge, amb referència al moment de la prestació dels documents acreditatius i als sis mesos anteriors

  DISCAPACITAT, DEPENDÈNCIA O INCAPACITAT

  Declaració de discapacitat, de dependència o incapacitat permanent per portar a terme una activitat laboral.

  En cas que s'apliqui una carència en l'amortització de capital, durant aquesta es pagaran interessos, i el capital corresponent a les quotes d'aquest període podrà passar-se a una quota final a l’acabament del préstec, prorratejar-se en les quotes restants o, fins i tot, aplicar-se una combinació dels dos sistemes.

  TITULARITAT D'ALTRES BÉNS I DRETS
  REGISTRE DE LA PROPIETATCertificats de titularitats del Registre de la propietat de tots els membres de la unitat familiar
  ESCRIPTURES

  Escriptures de compravenda de l'habitatge i de constitució de la garantia i altres documents justificatius, de les garanties reals o persones constituïdes, si n'hi hagués.

  A més, els deutors hauran de signar una declaració relativa al compliment dels requisits exigits.

  QUINS PASSOS SEGUIREM?

  En cas que et trobis en risc de vulnerabilitat i desitgis acollir-te al Codi de bones pràctiques, hauràs de posar-te en contacte amb el teu gestor habitual i acreditar-nos que estàs en aquesta circumstància, lliurant-nos tota la documentació necessària; després de tot això, disposarem de 15 dies per formalitzar la novació o modificació del préstec.

  Un cop analitzada la informació que ens lliuris, així com la situació del teu préstec, et lliurarem un document amb la informació simplificada de totes les mesures alternatives a què pots optar per modificar les condicions del préstec, així com les conseqüències jurídiques i econòmiques de cadascuna d'aquestes; de manera que puguis analitzar-les amb detall i puguis escollir aquella que consideris més adequada.

  Després d'optar per una d'aquestes, hauràs de comunicar-nos la teva decisió en ferm i et farem lliurament de la proposta final d'acord de novació o modificació del préstec, amb totes les seves condicions.