• Caixa Rural D'Aragó

    Queixes i reclamacions

    Quejas y Reclamaciones - Persona poniendo una queja o reclamación a través de su portátil

En cas de discrepància o controvèrsia en relació amb els serveis prestats, Caixa Rural d'Aragó posa a la teva disposició el servei d'atenció al client, on podràs adreçar la teva queixa o reclamació mitjançant els següents canals:

Personalment: en qualsevol oficina de Caja Rural de Aragón.

Correu postal: servei d'atenció al client

Caixa Rural d'Aragó

C/Coso, n. 29

50003 Saragossa

Correu electrònic: atencionalcliente@craragon.es.

 

REGLAMENT DEL SERVEI DE DEFENSA DEL CLIENT DE CAIXA RURAL D'ARAGÓ

La Caixa té l'obligació d'atendre i resoldre les queixes i reclamacions presentades pels clients, en el termini d'un mes si el client actua com a consumidor; dos mesos si el client actua com a no consumidor; o quinze dies hàbils en el cas de serveis de pagament (reclamacions presentades en relació amb els drets i obligacions que deriven dels títols II i III del Reial decret llei 19/2018, de 23 de novembre, de serveis de pagament) des de la seva presentació en el departament o servei d'atenció al client o des de la presentació en qualsevol oficina oberta de la Caixa, així com a través de les adreces postal o electrònica habilitades per a aquest motiu.

Si la solució que s'oferís no fos satisfactòria o no es contestés en els temps esmentats anteriorment, pot presentar-se en els següents serveis de reclamacions dels supervisors financers que s'enuncien a continuació.

Recorda que abans de recórrer a aquests serveis, la normativa exigeix que el client justifiqui haver anat prèviament al servei d'atenció al client.

FORMULARI DE RECLAMACIÓ CAIXA RURAL DE ARAGÓ

 

RECLAMACIONS DAVANT EL BANC D'ESPANYA

En el Banc d'Espanya existeix un servei de reclamacions al qual es poden adreçar els clients que ho considerin oportú, tot i que perquè aquest organisme admeti les reclamacions, cal haver-les formulat prèviament davant del departament d'atenció al client. Funciona sota el principi de finestreta única amb els serveis de reclamacions de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) i la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions, per tant, les reclamacions que no siguin competència del receptor es deriven a l'organisme competent.

 

Per resoldre qualsevol discrepància o controvèrsia en relació amb els serveis prestats en línia, pots recórrer a la plataforma de resolució de litigis en línia posada en marxa per la Comissió Europea a través del següent enllaç: http://ec.europa.eu/ord.

Caixa Rural d'Aragó està adherida a l'associació per a l'autoregulació de la comunicació comercial (AUTOCONTROL), en cas de controvèrsies relatives a la publicitat, l'usuari podrà anar al sistema de resolució extrajudicial de controvèrsies del jurat de la publicitat d'AUTOCONTROL (www.autocontrol.es).

INFORMACIÓ SOBRE LA NORMATIVA DE TRANSPARÈNCIA DE LAS OPERACIONS BANCÀRIES Y PROTECCIÓ A LA CLIENTELA