• Caixa Rural

  ¿Què és MiFID?

  Novedades - Bosque de pinos con un cielo azul

La MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) és una directiva europea que regula la prestació de serveis d'inversió i, per tant, afecta directament la forma en què les entitats de crèdit o empreses d'inversió informen, assessoren o venen productes financers als seus clients o potencials clients. Aquesta directiva està vigent des de l'1 de novembre de 2007.

MiFID II és la Directiva 2014/65, que es basa en la millora de les regles ja adoptades per MiFID, i la seva entrada en vigor va ser el 3 de gener de 2018.

Quins són els objectius de MiFID II?

 • Reforçar la protecció i transparència vers l'inversor i les normes de conducta, així com les condicions de competència en la negociació i liquidació d'instruments financers.

 • Introduir un marc regulatori comú que unifiqui els serveis financers en els països de la Unió Europea.

 • Augmentar la transparència i la supervisió dels mercats financers i vetllar pel correcte funcionament dels mercats en la formació de preus.

 • Regular el comportament de les entitats financeres, incrementant la competència entre aquestes.

Principals serveis d'inversió

 • Venda assessorada, consisteix en la prestació de recomanacions personalitzades a un client, basades en les seves circumstàncies personals (situació financera, perfil de risc, coneixement o experiència en instruments financers, objectius d'inversió).

 • Venda no assessorada (comercialització), consistent en l'execució i tramitació d'ordres per compte de clients sobre productes d'inversió. Caixa Rural només t'oferirà els instruments financers que consideri adequats per a tu. Quan sol·licitis la contractació d'un instrument financer no complex per iniciativa pròpia, Caixa Rural no està obligada a avaluar els teus coneixements ni la teva experiència.

 • Gestió discrecional de carteres: l'entitat gestiona les inversions de conformitat amb el mandat conferit pel client, el qual es recull en un contracte de gestió de cartera específic.

A quins productes s'aplica?

 • Renda variable.

 • Renda fixa.

 • Instruments del mercat monetari.

 • Institucions d'inversió col·lectiva, entre més, els fons d'inversió.

 • Derivats en mercats organitzats i OTC (derivats no cotitzats en mercats organitzats).

 • Productes estructurats o referenciats.

 • Altres valors i actius financers híbrids.

No tots els productes tenen la mateixa complexitat ni presenten el mateix risc. Per això, la MiFID distingeix entre dos tipus de productes, que es classificaran en funció de la seva complexitat i de conformitat amb la legislació aplicable en cada moment: producte complex i producte no complex.

No quedarien afectats per la MiFID, entre altres, els següents productes:

 • Comptes corrents

 • Llibretes d'estalvi a la vista

 • Imposicions a termini fix

 • Dipòsits a termini de rendiment variable amb capital garantit

 • Plans de pensions

 • Assegurances d'estalvi (P2000, PVI, Unit Linked...)

 • Mitjans de pagament

Com s'adapta el producte al client?

La MiFID preveu dos tipus d'avaluació o prova que, segons les circumstàncies, haurà de fer el client.

1. Test d'idoneïtat

Avalua els coneixements i experiència del client, els seus objectius d'inversió i la seva capacitat financera. Aquest test es farà, en tot cas, quan hi hagi assessorament en matèria d'inversió (mitjançant contracte).

No obstant això, per a determinades contractacions d'instruments financers i de manera puntual, Caixa Rural també avaluarà els coneixements i experiència del client, els seus objectius d'inversió i la seva capacitat financera.

2. Test de conveniència

Avalua els coneixements i experiència del client sobre l'instrument que es disposa a contractar. És adient quan es tracta d'un producte complex i la iniciativa de contractació correspon al client o quan, en el cas de productes no complexos, el client indica que la iniciativa de l'operació és de Caixa Rural.

Qui es beneficia de la MiFID?

La MiFID estableix una sèrie de normes de conducta que s'han d'aplicar en relació amb els clients i en funció del tipus de servei prestat, el tipus de producte i la classificació atorgada a aquests.

Caixa Rural disposa de mesures de protecció que s'ajusten a la normativa MiFID i que es poden apreciar tant abans com després de contractar determinats productes i serveis d'inversió.

Abans d'invertir:

A. Es classifica el client en funció de 3 categories que, ordenades de major a menor nivell de protecció, són:

 • Minorista: particulars, pimes.

 • Professional: grans empreses, inversors institucionals...

 • Contrapart elegible: bancs, entitats regulades...

Caixa Rural assigna a cada client inversor una categoria que podrà ser modificada pel client mateix prèvia sol·licitud, en la seva oficina habitual, si es donen els requisits establerts per la normativa.

No obstant això, un canvi de classificació en una categoria que pressuposi un major nivell de coneixements i experiència financera podria implicar limitacions pel que fa a la protecció com a client per a la prestació de serveis d'inversió per part de Caixa Rural.

B. Se sol·licita al client determinada informació a través dels denominats tests de conveniència i d'idoneïtat, segons el servei d'inversió que s'hagi de prestar, per avaluar si els productes són convenients segons els seus coneixements i experiència (comercialització de productes) o adequats per al seu perfil inversor (assessorament i gestió discrecional de carteres).

C. Es facilita informació al client que li permeti comprendre la natura i riscos dels productes i serveis d'inversió, ajudant-lo a prendre decisions.

Durant i després de la inversió:

A. Mitjançant la correcta documentació de les operacions que es duguin a terme.

B. Amb una gestió de les ordres dels clients ràpida i àgil, mitjançant els distints canals que la Caixa posa a disposició dels clients.

C. Aplicant-hi la seva política d'execució d'ordres o millor execució i la confirmació posterior de cada operació.

D. Remetent als seus clients informació periòdica sobre les seves inversions.

 • Informes d'inversió: rebràs l'evolució dels teus productes d'estalvi i inversió i els canvis en les posicions durant el període de referència.

 • La Caixa et remetrà informació, almenys un cop l'any, sobre els costos que hagis tingut en relació amb els productes i serveis prestats.

E. L'entitat et requerirà l'actualització dels tests d'avaluació amb la periodicitat que la norma exigeixi.

Quins nous aspectes de protecció a l'inversor estableix la MiFID II?

 1. Formació del personal: el personal de l'entitat que es dedica a informar o assessorar sobre inversions ha de posseir els coneixements i l'experiència adequats, i és obligació de les entitats financeres acreditar-ne els coneixements per informar o assessorar sobre productes d'inversió.

 2. Avaluació de la idoneïtat: La MiFID II reforça determinats aspectes del test d'idoneïtat. En concret, s'obtindrà més informació sobre la capacitat de suportar pèrdues (en l'àmbit de la situació financera) i la tolerància al risc del client (en l'àmbit dels objectius d'inversió) amb la finalitat d'ajustar millor encara les recomanacions a les necessitats del client.

 3. Definició de mercat objectiu: les entitats financeres han de disposar d'un procediment per aprovar i revisar els seus productes o serveis i, a més, determinar la categoria de clients als quals s'ofereixen.

 4. Informació al client: s'ha d'informar als clients detalladament de les característiques dels productes i serveis d'inversió, abans d'oferir-los, especialment els seus riscos, costos i despeses associades. Així mateix, es veuen incrementats els requisits d'informació posterior a la contractació.

 5. Cobrament d'incentius: es restringeixen els supòsits que permeten el cobrament d'incentius de tercers per part de les entitats financeres, i és un requisit necessari per al cobrament que s'incrementi la qualitat del servei ofert al client. Així mateix, es proporcionarà al client informació detallada de tots els incentius que percep l'entitat.

 6. Identificació i gestió dels possibles conflictes d'interès: es reforcen les polítiques d'identificació, gestió i prevenció dels conflictes d'interès.

Més informació d'interès

Política d'execució

Descriu les mesures adoptades per l'entitat amb la idea de mirar d'obtenir el millor resultat possible per a les operacions dels nostres clients. Amb l'entrada en vigor de la MiFID II, publicarem anualment els principals intermediaris i centres d'execució que transmeten ordres de clients per a cada classe de producte financer, així com informació sobre la qualitat d'execució obtinguda.

Política d'incentius

Informa de l'existència, naturalesa i quantia de les comissions, honoraris o beneficis no monetaris que l'entitat pot rebre o bé pagar a tercers. Amb la finalitat de proporcionar més claredat sobre el cobrament o pagament d'incentius, t'indicarem la seva quantia prèviament a la contractació de l'operació. Quan no sigui possible determinar-ne l'import exacte, es facilitarà un mètode de càlcul o una estimació de la quantia. En aquest cas, et comunicarem posteriorment l'import exacte.

Política de conflictes d'interès

L'entitat disposa actualment de mesures i procediments per detectar, prevenir o, si s'escau, gestionar els possibles conflictes d'interès que poguessin sorgir en la prestació dels seus serveis. En cas que no n'hi hagués prou, l'entitat et revelarà la naturalesa general, l'origen dels conflictes d'interessos i les mesures adoptades per mitigar aquests riscs abans d'actuar.

Política de salvaguarda d'actius

Estableix mesures adequades i específiques que garanteixen la salvaguarda dels instruments financers i dels fons dels clients i, en concret, l'efectiva distinció dels actius d'un client dels d'altres clients i dels de la mateixa entitat, així com la seva exactitud i la seva correspondència amb els instruments i fons dels clients. Per a aquest propòsit, se'n fan conciliacions periòdiques amb fonts externes, en cas d'utilització de terceres entitats com a subdipositàries.

Principals criteris del procediment per a la prestació de serveis d'inversió

Principals centres d'execució (RTS 28)

D'acord amb Reglament delegat (UE) 2017/576 de la Comissió, es mostra document adjunt, en què apareix la identitat dels principals centres d'execució en termes del volum de negociació en què s'han executat les ordres dels nostres clients.

Informació precontractual