• Caixa Rural

  ¿Què és la SEPA?

  Novedades - Bosque de pinos con un cielo azul

SEPA és l'acrònim de “Single Euro Payments Area”, és a dir, Zona única de pagaments en euros.

Aquesta zona a la qual pertanyen els 28 Estats membre de la Unió Europea, a més d'Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa, Mònaco i San Marino, serà l'àrea en què tots els seus agents econòmics, tant ciutadans com empreses, podran fer i rebre pagaments en euros amb les mateixes condicions bàsiques, drets i obligacions, i independentment de la seva situació d'origen i destinació.

La SEPA, que es va originar a causa de l'impuls de les entitats financeres i el suport d'altres institucions europees, com ara el Banc Central Europeu i la Comissió Europea, suposa la creació d'una sèrie d'infraestructures i de nous estàndards que persegueixen la igualtat de la realització i recepció de pagaments a través de transferències, domiciliacions bancàries i operacions amb targetes.

L'èxit de tots aquests processos suposarà per a totes les parts implicades beneficis econòmics, així com per al conjunt de la societat.

Objectius

L'objectiu fonamental de l'àrea única de pagaments en euros es facilitar els pagaments en tota l'àrea del mercat únic europeu, en particular, les transferències, els dèbits directes i els pagaments efectuats amb targeta, de manera que puguin fer-se amb la mateixa facilitat, senzillesa, eficiència i seguretat que els pagaments nacionals interns dels estats membre.

A més, pretén contribuir a la integració europea mitjançant un mercat de petits pagaments, en la zona de l'euro, competitiu i innovador, que pugui aportar un nivell millor de serveis, productes més eficients i alternatives més barates per efectuar els pagaments.

Per tant, la SEPA persegueix una veritable integració monetària en el territori europeu a través de:

 • Una moneda única, que ja fem servir des de l'any 2002.

 • Un únic conjunt d'instruments de pagament que es materialitza en els serveis de transferències, dèbits per domiciliacions bancàries i pagaments amb targeta.

 • El desenvolupament d'una sèrie d'infraestructures que permetin el processament dels diferents pagaments (en euros) d'una manera eficient.

 • La utilització d'estàndards tècnics comuns en tots els països membre.

 • L'aplicació de pràctiques comercials comunes.

 • La implantació, des de fa ja uns quants anys i encara en procés, d'un marc legal harmonitzat que ens permeti portar a bon terme els propòsits esmentats anteriorment.

 • El desenvolupament, de manera contínua, de nous serveis orientats al client.

Avantatges

Augmentarà l'eficiència de les gestions dels consumidors, ja que podran tenir un sol compte en què centralitzar tots els seus pagaments en qualsevol país de la zona d'influència SEPA.

Per exemple, les persones que viuen o treballen en un país de la Unió Europea ja no necessitaran mantenir un compte bancari en el seu país d'origen i un altre distint en el país en el qual resideixen i on paguen els rebuts, el lloguer, etc.; a partir d'ara, podran fer totes aquestes operacions amb un sol compte, per exemple, des del seu país natal.

Permetrà la centralització dels negocis. Per a les empreses tindrà grans avantatges, ja que no hauran de mantenir distints comptes en cada país en què operen. A més, podran millorar la seva gestió comptable en unificar-se el format de pagament, la qual cosa els estalviarà temps i diners.

Reduirà el cost dels pagaments transfronterers mitjançant targetes de crèdit o dèbit i transferències electròniques alhora que les transaccions fetes dins d'un mateix país.

Els terminals punts de venda (TPV) que s'utilitzen en els comerços per a l'acceptació dels pagaments amb targetes estan en procés d'estandardització, la qual cosa permetrà que els comerciants acceptin una gamma més àmplia de targetes.

L'augment de la competència de mercat es traduirà a mesura que passi el temps en innovació de productes, com ara la facturació electrònica, inici de pagaments amb telèfons mòbils o a través d'Internet, bitllets d'avió electrònics, notificacions relatives a crèdits o conciliació electrònica i en la millora de preus i condicions per als usuaris.

Reducció de terminis en l'execució de pagaments transfronterers de fins a 3 dies hàbils.
Un major grau d'integració entre tots els agents econòmics i els països que componen la zona d'influència de la SEPA.

Serveis i preus més fàcils de comparar per als clients en els tres tipus de pagaments: transferències, dèbits i targetes.

Característiques de les operacions

1. Transferències

Una transferència SEPA és l'enviament d'una ordre de pagament des de l'entitat del pagador a l'entitat bancària del beneficiari sempre que compleixi amb una sèrie de requisits:

Es tracta sempre d'una transferència tipus SHARE, és a dir, les despeses d'aquesta es comparteixen entre els dos intervinents de la transacció.

L'emissor pagarà a la seva entitat una comissió, que serà inferior a les despeses que hagués tingut si la transferència fos tipus OUR (l'ordenant assumeix totes les despeses) i el beneficiari abonarà a la seva entitat la tarifa que hagin establert per a aquest tipus d'operacions.

El beneficiari rep tot l'import de la transferència, després, de forma independent, la seva entitat li carregarà el cost del servei per la recepció d'aquesta.

No té límit d'import, però ha de ser en euros i la seva destinació, qualsevol país de la zona SEPA.

El termini màxim per a la liquidació serà de 3 dies hàbils.

El client haurà d'aportar les dades completes dels comptes d'origen i destinació, és a dir, el BIC i l'IBAN.

2. Dèbits

Els dèbits directes són transferències, com les anteriors, acordades entre les parts, encara que les inicia el beneficiari a través de la seva entitat bancària, sempre que abans el pagador hagi expressat el seu consentiment. Els dèbits s'acostumen a associar als rebuts o factures i les característiques que s'han de complir per ser considerats com operacions SEPA són:

Han de ser en euros i la seva destinació ha de ser qualsevol país membre de la zona delimitada en la SEPA.

Els pagaments poden ser tant periòdics com ocasionals.

El termini màxim de liquidació és de 5 dies hàbils per al primer pagament i de 2 per als pagaments periòdics següents.

També s'han de facilitar les dades completes dels comptes, és a dir, el BIC i l'IBAN.

3. Targetes

Per últim, en el cas dels pagaments amb les targetes, l'entrada en vigor de la SEPA farà que:

Els titulars de les targetes puguin pagar en euros amb una única targeta en tota la zona SEPA. L'única limitació que poden trobar és que el comerç no admeti el pagament d'una determinada marca de targeta.